Tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumi

TERMIŅI UN VISPĀRĪGA DAĻA

1. Noteikumos izmantoti sekojošie TERMIŅI:

1.2. Aģentūra – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «KOLIBRI TRAVEL» ar reģistrācijas Nr. 42103104071, PTAC tūrisma operatoru un aģentu datubāzē reģistrācijas Nr. T-2020-8, ir Turoperatora nozīmēta persona, kura veic starpnieka pakalpojuma sniegšanu sakara ar tūrisma pakalpojumu, balstoties uz Turoperatoru nodibinātam līgumattiecībām, ar kuru Klientam ir noslēgts līgums.

1.3. Turoperators – reģistrēts uzņēmums vai organizācija, kas organizē, apvieno un piedāvā pārdošanai kompleksus tūrisma pakalpojumus tieši vai ar Aģentūras starpniecību.

1.3. Klients – noradīta fiziska vai juridiska persona, ar kuru tiek noslēgts tūrisma pakalpojuma sniegšanas līgums.

1.4. Tūrists – Klienta noradīta un Līgumā noteikta fiziska persona, kurai ir tiesības saņemt tūrisma pakalpojumu.

1.5. Tūrisma pakalpojums vai Ceļazīme – Turoperatora reģistrēta, apstiprināta un sniegta kompleksa tūrisma pakalpojumu programma Līgumā noradītajā apjoma un nosacījumiem, kas iekļauj sevi pasažieru aviopārvadājumus un tūrisma apkalpošanu.

1.6. Līgums – starp Klientu un Aģentūru atsevišķi noformēts tūrisma pakalpojuma sniegšanas līgums, kopa ar Noteikumiem, uz kura pamata tika veikta Ceļazīmes rezervēšana, apstiprināšana un sniegšana.

1.7. Līgumcena vai cena – Līgumā noradīta cena par Tūrisma pakalpojuma sniegšanu.

1.8. Vaučers – Turoperatora noformētais un apstiprinātais tūrisma pakalpojuma sniegšanas dokuments (viens vai vairāki), uz kura pamata ir tiesības saņemt tūrisma pakalpojumu kopa ar tajā iekauto pasažieru pārvadājumu.

1.9. Valsts – Līgumā un Ceļazīmē noradīta valsts, kura tiek sniegts Tūrisma pakalpojums.

1.10. Pārvadātājs – Pārvadātājs (Aviokompānija), kurš veic Vaučera noradīto pasažieru pārvadājuma pakalpojumu.

1.11. Viesnīca – Vaučera noradīta vai konkrētajos gadījumos Tūristiem piešķirta viesnīca, kura veic Tūristu pieņemšanu un apkalpošanu Valsti.

1.12. Pārstāvis Valstī – Vaučerā noradīta persona, kura veic Klientu informēšanu Valsti tūrisma pakalpojuma saņemšanai.

1.13. Kompetentas iestādes – Latvijas Republikas vai Valsti noteikta iestāde, kuras kompetence ietilpst nodrošināt Tūristiem noteikto prasību vai noteikumu izpildi saskaņa ar likumdošanu vai normatīviem aktiem, kas regulē Tūristu uzturēšanos un atrašanos, vai citas Tūristu darbības (t.sk. robežas šķērsošana, ieceļošana un uzturēšanas Valsti, vizu un dokumentu noformēšana, pasažieru pārvadāšana utt.) Latvijas Republikā vai Valstī.

LĪGUMA PRIEKŠMETS UN NOSLĒGŠANAS KARTĪBA

2. Līgumattiecību ar Klientu priekšmets ir Līgumā noradīta Ceļazīme.

3. Papildus pakalpojumi, kas noradīti Līgumā un nav iekļauti Ceļazīmes aprēķinātajā cena nav Līguma priekšmets un tiek sniegti Klientam atsevišķi. Papildus pakalpojumu sniegšanas noteikumi var tikt noradīti Līgumā tekstā vai tiek noformēti atsevišķi pēc Aģentūras un/vai Turoperatora ieskatiem.

4. Tūrisma pakalpojums tiek sniegts Klientam saskaņā ar Līgumu, tādā datuma, laika, apjoma un veida, kurā šis pakalpojums ir pieejams Turoperatoram.

5. Pirms Līguma slēgšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Līgumā noradīto tūrisma pakalpojumu aprakstu un pārbaudīt tā atbilstību tiem noteikumiem, kurus Klients izvelējas un noteica, lai saņemtu tūrisma pakalpojumu.

6. Ar Klientu noslēgtais Līgums un Noteikumi veido līgumattiecību kopumu, saskaņā ar kuriem Klientam tiek sniegts tūrisma pakalpojums.

7. Ceļazīmi apstiprina Turoperators, izpildot tam nepieciešamas darbības ar saviem spēkiem un pēc saviem ieskatiem un paziņo par to Aģentūrai.

8. Ceļazīme tiek atzīta par rezervētu, saskaņā ar tajā noradītajiem datiem, pēc tam, kad parakstīts Līgums, izpildīti Ceļazīmes rezervēšanas noteikumi un Ceļazīmi apstiprināja Turoperators.

9. Parakstot līgumu, Klients apstiprina, ka Aģentūra ir nodrošinājis viņam izvēles iespējas un Ceļojumu Klients ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem.

10. Parakstot līgumu Klients apstiprina, ka Klients saņēma, viņām ir pieejama un viņš var papildus iepazīties ar informāciju par tūrisma pakalpojumu un tas aprakstu, kuru sniedz Aģentūra un/vai izvietota interneta portālā www.kolibritravel.lv, viņām ir zināmi Klientam un/vai Tūristam nepieciešamo dokumentu noformēšanas noteikumi un nosacījumi, kas nepieciešami ieceļošanai, izceļošanai un uzturēšanai Valsti un Latvijas Republika, medicīnisko formalitāšu un citu prasību, kas noteikti Tūrisma pakalpojumam, izpildei.

11. Ja Līgums noslēgts attālināti, tad uzskatāms par parakstītu un stājas spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei ar brīdi, kad Klients veicis kaut daļu samaksas no ceļojuma cenas.

LĪGUMA DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN SAISTĪBAS

12. Līguma dalībnieki ir tajā noradīti līdzēji.

13. Klienta, Aģentūras un Turoperatora tiesības, pienākumi un atbildība tiek noteikti saskaņā ar noslēgto Līgumu un Noteikumiem.

14. Klients apņemas:

14.1. Savlaicīgi apmaksāt Līgumā vai Noteikumos paredzētos maksājumus, maksājumu kavējumā gadījumā līgumsodu paredzētos maksājumus un izdevumus.

14.2. Nodrošināt, lai Tūristi tiktu informēti par Līguma nosacījumiem un Noteikumiem, izpildītu visas no viņiem atkarīgas darbības, kas nepieciešamas Līguma un Noteikumu izpildei.

14.3. Ceļazīmes termiņā laikā uzņemties visus riskus un nodrošināt Tūristu savlaicīgu informēšanu un to noteikumu un prasību izpildi, kurus nosaka Turoperators, Aģentūra, Pārvadātājs, Pārstāvis Valsti, Kompetentas iestādes sakara ar personu ieceļošanu un uzturēšanos Valsti un Latvijas Republika, ka ari citiem apstākļiem vai notikumiem, kas ietekme vai varētu ietekmēt Tūrisma pakalpojuma sniegšanu, t.sk.:

14.3.1. prasības attiecibā uz pilngadīgo un/vai nepilngadīgo personu, kas saistītas ar robežas šķērsošanu, izceļošanas un ieceļošanas kartību, personas dokumentu noformēšanu, iztikas līdzekļu esamību atbilstoši attiecīgas valsts ieceļošanas prasībām, pases noformēšanas kartību un prasības par to derīgumu, nepieciešamas vakcinēšanas prasības, vizas noformēšanas prasības;

14.3.2. starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kartību;

14.3.3. prasības ievedamam un izvedamam mantas daudzumam un nosaukumam Valsti, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības;

14.3.4. likumdošanas un vispārējo sabiedriskas kartības noteikumu izpildi;

14.3.5. apdrošināšanas prasības izpildi;

14.3.6. izpildīt citas noteiktas prasības un likumdošanu, kas saistītas ar Ceļazīmi, t.sk.: viesnīcas noteiktas prasības, noteikumus, kas saistīti ar braucienu līdz viesnīcai un atpakaļ utt.

14.4. Segt Aģentūras zaudējumus un izdevumus, kuri radušies vai saistīti ar apstākļiem, kas radušies Klientu vai Tūristu vainas dēļ (tajā skaita iespējamos naudas sodus vai apmaksai piestādītus izdevumus, kas pamatojas uz valsts iestāžu vai kontrolējošo valsts instanču, vai trešo personu, ar kuram ir nodibinātas līgumattiecības, lēmumiem).

14.5. Sniegt Aģentūrai un Vaučerā noradītai personai nepieciešamos dokumentus, vai ziņas, kas nepieciešami Līguma izpildei.

14.6. Veikt savlaicīgu informācijas saņemšanu un Tūristu informēšanu par Ceļazīmi no Aģentūras vai no Līguma vai Noteikumos noradītajiem informācijas avotiem, ieskaitot e-pasta adreses vai interneta adreses, ka ari nodrošināt pieejamību informācijas sūtīšanai pa noradītajiem sakaru līdzekļiem.

14.7. Savlaicīgi pārbaudīt Vaučerā pēc to saņemšanas, noradīto ziņu atbilstību tiem noteikumiem, kuri noradīti Ceļazīmē un nekavējoties informēt par trūkumiem vai nepilnībām Vaučerā noradītajiem datiem, pretējā gadījumā ar to saistīto risku uzņemas Klients.

14.8. Nekavējoties paziņot par visiem radušies šķērsiem, kas saistīti ar tūrisma pakalpojuma vai ar to saistītas informācijas saņemšanu.

14.9. Savlaicīgi saņemt no Aģentūras noformēto vai atjaunoto Vaučeru, gadījumā, ja ir izdarīti grozījumi Ceļazīmē.

15. Aģentūra apņemas:

15.1. Sniegt Klientam nepieciešamu, pilnu un ticamu informāciju un savlaicīgi informēt par tūrisma pakalpojuma rezervēšanu, apstiprināšanu, sniegšanas un saņemšanas noteikumiem vai to
izmainām, noteiktajam cenām, īpašiem noteikumiem un termiņiem.

15.2. Noslēgt ar Klientu Līgumu ar pielikumiem un nodrošināt tajā iekļauto ziņu atbilstību informācijai par tūrisma pakalpojumiem, Klienta datiem un šai Ceļazīmei noteiktajiem nosacījumiem.

15.3. Nodrošināt pastāvīgu un savlaicīgu kontaktu ar Klientu vai Tūristu, vai citu nepieciešamu sadarbību visa Līguma darbības laikā, t.sk. informācijas (tajā skaita ari izlidojuma laika maiņas gadījumā) vai dokumentu, tajā skaita Vaučera, savlaicīgu nodošanu un saņemšanu.

15.4. Pildīt noslēgto Līgumu un šos Noteikumus, ka ari izpildīt citas saistības, kas noteiktas saskaņā ar līgumattiecībām ar Klientu.

15.5. Savlaicīgi informēt Klientu par Ceļazīmes rezervēšanas stadiju, to apstiprināšanu, Vaučera noformēšanu un nodošanu vai citu darbību, kas saistīta ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu, t.sk. papildus pakalpojumu veikšanu, tūrisma pakalpojumu izmainām termiņos, cenas un citos nosacījumos vai atteikumu no pakalpojumu sniegšanas, t.sk. gadījumos, kas radušies Klienta vainas dēļ, vai ārkārtas (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ, trešās personas neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, kas nav saistīta ar Līgumu.

16. Klients ir informēts par to, ka Pārvadātajam ir tiesības mainīt izlidojuma laiku (neparedzētos gadījumos un vai saviem ieskatiem) un Klientam ir pienākums ne vēlāk ka 1 (vienu) dienu pirms izlidojuma (t.i. pirms 24 stundām) pārbaudīt Vaučera noradīta izlidojuma laiku, saņemot informāciju tieši no Aģentūras vai no iestādes, kas nodrošina šo pārvadājuma veidu (lidosta) un savlaicīgi ierasties lidosta.

17. Gadījumā, ja Klients kāda iemesla dēļ, pārvadājumam noteiktajā laikā neieradās lidosta, neizpilda noteikumus iekāpšanai lidmašīnā vai kādu citu iemeslu dēļ nesaņēma vai neizmantoja pārvadājuma pakalpojumu vai ari visos citos gadījumos savu pienākumu neizpildīšanas rezultātā nesaņēma vai neizmantoja Vaučera noradīto tūrisma pakalpojumu, Klientam nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai kompensāciju par nesaņemto tūrisma pakalpojumu un Klienta samaksāta nauda paliek maksājuma saņēmēja rīcībā.

18. Ceļazīmes nosacījumus, kas saistīti ar tūristu mītnes valsti (viesnīcu), Turoperatoram vai Pārstāvim Valsti ir tiesības mainīt pēc saviem ieskatiem uz citu viesnīcu, saglabājot tas pašas viesnīcas līmeni (kategoriju) vai mainot uz augstāku viesnīcas līmeni (kategoriju), atkarībā no konkrētiem ietekmējošiem neparedzētiem apstākļiem. Visus citus Ceļazīmes nosacījumus, t.sk. kas saistīti ar ēdināšanu, numura tipu, transfēri utt., izņemot pārvadājuma veidu, ceļojumu maršrutu, un termiņus.

MAKSAJUMI

19. Maksājumi par tūrisma pakalpojuma rezervēšanu un sniegšanu tiek veikti savlaicīgi bez papildus atgādinājumiem, pamatojoties uz Līgumu.

20. Maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem, kad atbilstošs maksājuma saņēmējs saņēma maksājumus noradītajā bankas kontā vai kase.

21. Visos gadījumos, kad Klienta pienākums ir atlīdzināt zaudējumus vai izdevumus, samaksas pienākums iestājas no attiecīga rēķina saņemšanas brīža.

PRETENZIJU IZSKATIŠANA

22. Visus jautājumus un pretenzijas par tūrisma pakalpojuma sniegšanas ierobežojumu vai kvalitāti Ceļazīmes perioda Klients apņemas nokārtot uz vietas, vēršoties pie kompetentas personas. Gadījumā, ja nokārtot pretenzijas uz vietas Klientam nav izdevies, Klientam ir pienākums paziņot par savam pretenzijām Līgumā noradītajai personai nekavējoties, pēc iespējas Ceļazīmes laikā, lai būtu iespējams novērst tūrisma pakalpojumu kvalitātes sniegšanas trūkumus vai nepilnības.

23. Klienta pretenzijas, kas saņemtas ārpus Ceļazīmes laika tiks izskatītās saskaņā ar rakstiskiem un atbilstoši noformētiem dokumentiem, ņemot vērā Turoperatoram esošo informāciju un/vai ari iesniegtos pierādījumus.

24. Domstarpību vai strīdu gadījumā Līgumā pusēm, katrai savas kompetences ietvaros ir pienākums noregulēt iespējamas nesaskaņas rakstveidā, sniedzot Līguma pusēm adresētas un pamatotas noformētas pretenzijas un atbildes.

TURISMA PAKALPOJUMA ATCELŠANA

25. Tūrisma pakalpojums, t.i. Ceļazīme, var tikt atcelta saskaņā ar LR Likumdošanu vai ari pirms Ceļazīmes datuma (piemērojot līgumsodu vai naudas sodu, ja tāds ir paredzēts) uz attiecīgā lēmumā pieņemšanas pamata, iestājoties vienam no sekojošiem gadījumiem:

25.1. pamatojoties uz Aģentūras lēmumu, tajā gadījumā, ja Klients nepilda Līguma nosacījumus vai var rasties apstākli, kas neļauj nodrošināt tūrisma pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu vai Noteikumiem.

25.2. Turoperators ir tiesīgs vienpusējā kārtā atcelt ceļojumu, ja tam ir iemesls kas neļauj nodrošināt tūrisma pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu un Noteikumiem, par ko apņemas nekavējoties informēt Aģentūru, savukārt Aģentūra Klientu. Turoperatora un Aģentūras pienākums atgriezt Klienta samaksāto naudu pilnā apjomā.

25.3. pamatojoties uz Klienta iesniegumu tajā gadījumā, ja Klientam ir tiesības atteikties no tūrisma pakalpojuma saskaņā ar Noteikumiem vai gadījumos, kad Klienta vai Tūrista darbības vai bezdarbības rezultātā tūrisma pakalpojumi netika izmantoti paredzētajā kartībā.

26. Klientam ir tiesības atteikties no tūrisma pakalpojuma, pamatojoties uz Līgumu, un tikai ar noradīta līgumsoda piemērošanu.

27. Atgriešanas naudas summas aprēķinu veic Turoperators.

28. Tūrisma pakalpojums, t.i. ceļazīme var tikt atcelts Ceļazīmes laikā visos neparedzētos apstākļos, kas varētu tikt atzīti par nepārvārāma spēka apstākļiem.

ATBILDIBA

29. Aģentūras atbildība tiek noteikta ka starpnieka pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

30. Turoperators ir atbildīgs, lai tūrisma pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši Līgumam.

NOSLEGUMA NOTEIKUMI

31. Ziņas par Klientiem un Tūristiem Aģentūrai ir tiesības izmantot, lai ievadītu, glabātu un apstrādātu datus sakara ar sniegto tūrisma pakalpojumu atbilstoši LR likumdošanai.

32. Ja Noteikumos noradītie nosacījumi ir pretruna ar Līgumā noradītiem noteikumiem, tad darbojas Līgumā noradītie nosacījumi.

33. Dokumentos, kas izsniegti Klientam sakara ar tūrisma pakalpojuma sniegšanu var tikt izmantots teksts latviešu vai krievu vai angļu valodā atkarībā no Valsts. Svešvalodas izmantošana noteikumu apzīmējumos Ceļazīmē vai Vaučerā, nav šķērslis Līguma izpildei un pretenzijas sakara ar to netiek izskatītās.

34. Savlaicīga informācijas nodošana sakara ar tūrisma pakalpojumu, uz Līgumā noradītam adresēm, telefona numuriem un e-pasta adresēm ir pietiekams līdzeklis nepieciešamo ziņu informēšanai un saņemšanai.

35. Aģentūra var mainīt vai papildināt šos Noteikumus jebkura laika pēc saviem ieskatiem.

36. Šī Tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu redakcija stājas spēkā 2023.gada 14.novembrī.