​Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – KOLIBRI TRAVEL pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.
1. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA:​

1.1.  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ''KOLIBRI TRAVEL'' (turpmāk - KOLIBRI TRAVEL), vienotās reģistrācijas Nr. 42103104071.

​1.2. KOLIBRI TRAVEL kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@kolibritravel.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.
2. DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA:

​​2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificējamu fizisku personu;

​2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

​2.2.1. fiziskajām personām - klientiem, KOLIBRI TRAVEL pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod KOLIBRI TRAVEL jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji utt.);

​2.2.2. KOLIBRI TRAVEL biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

​2.2.3. KOLIBRI TRAVEL uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz KOLIBRI TRAVEL kontaktu tālruņiem;

​2.2.4. KOLIBRI TRAVEL rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā;

​2.2.5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (KOLIBRI TRAVEL interneta mājaslapā, papīra formātā, e-pastā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti;

​2.2.6. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus KOLIBRI TRAVEL.
3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI:

​​3.1. KOLIBRI TRAVEL apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

​3.1.1. Pakalpojumu sniegšanai un ceļojuma pārdošanai:

​- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- pakalpojumu uzlabošanai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- klientu apkalpošanai;
- iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai; 
- kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
- parādu atgūšanai un piedziņai; 
- mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

3.1.2. Biznesa plānošanai un analīzei:

​- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;
- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

​3.1.3. Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;

​3.1.4. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

​3.1.5. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus KOLIBRI TRAVEL.
4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS:

​4.1. KOLIBRI TRAVEL apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

​4.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

​4.1.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu KOLIBRI TRAVEL saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

​4.1.3. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu.
5. KOLIBRI TRAVEL LEĢITĪMĀS INTERESES IR:

​​- veikt komercdarbību;
​- sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;
​- pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
​- nodrošināt līguma saistību izpildi;
​- novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
​- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par ceļojuma pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās un e-pastā;
​- veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
​- veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
​- analizēt KOLIBRI TRAVEL mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
​- veikt darbības Klientu noturēšanai;
​- segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
​- izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
​- reklamēt savas pakalpojumus;
​- nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);
​- novērst krāpniecību;
​- nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;
​- nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
​- pakalpojumu sniegšanas;
​- nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
​- administrēt maksājumus;
​- administrēt neveiktus maksājumus;
​- vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
​- informēt sabiedrību par savu darbību.
6. PERSONAS DATU APSTRĀDE:

​6.1. KOLIBRI TRAVEL apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un KOLIBRI TRAVEL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus;

​6.2. KOLIBRI TRAVEL attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām KOLIBRI TRAVEL darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus);

​6.3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp KOLIBRI TRAVEL un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

​6.4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai KOLIBRI TRAVEL var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, KOLIBRI TRAVEL sadarbības partneri apstrādā KOLIBRI TRAVEL rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie KOLIBRI TRAVEL sadarbības partneri ir uzskatāmi par KOLIBRI TRAVEL datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un KOLIBRI TRAVEL ir tiesības nodot KOLIBRI TRAVEL sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai;

​6.5. KOLIBRI TRAVEL sadarbības partneri uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar KOLIBRI TRAVEL prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei KOLIBRI TRAVEL uzdevumā.
7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA:

​7.1. KOLIBRI TRAVEL aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un KOLIBRI TRAVEL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

​- Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
​- Ugunsmūri;
​- Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
​- Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
8. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS:

​8.1. KOLIBRI TRAVEL neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

​- saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
​- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
​- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos KOLIBRI TRAVEL leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs KOLIBRI TRAVEL leģitīmās intereses.
​9. TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM:

​9.1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, KOLIBRI TRAVEL personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā;

​9.2. Šādos gadījumos KOLIBRI TRAVEL nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.
10. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS:

​10.1. KOLIBRI TRAVEL glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

​- tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
​- dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
​- kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā KOLIBRI TRAVEL vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
​- kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, utt.);
​- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

​10.2. Kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
11. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS:

​11.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi;

​11.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt KOLIBRI TRAVEL piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt KOLIBRI TRAVEL veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz KOLIBRI TRAVEL leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no KOLIBRI TRAVEL pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

​11.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

​- rakstveida formā klātienē KOLIBRI TRAVEL ofisā uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
​- elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

​11.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, KOLIBRI TRAVEL pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

​11.5. KOLIBRI TRAVEL atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu;

11.6. KOLIBRI TRAVEL nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
12. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT:

​12.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma utt.), var dot KOLIBRI TRAVEL pakalpojumu pieteikšanas formās, KOLIBRI TRAVEL un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz KOLIBRI TRAVEL kontaktu tālruni vai klātienē KOLIBRI TRAVEL ofisā;

​12.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir zvanot uz KOLIBRI TRAVEL kontaktu tālruni vai klātienē KOLIBRI TRAVEL ofisā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta;

​12.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā;

​12.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
13. SAZIŅA AR KLIENTU:

​13.1. KOLIBRI TRAVEL veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi un/vai citos ar Klientu saskaņotos veidos);

​13.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi KOLIBRI TRAVEL veic uz noslēgtā līguma pamata.
14. KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI:

​14.1. Izsakot savu viedokli aptaujās vai nosūtot mums pieprasījumu pasūtījuma veikšanai, informācijas un/vai piedāvājuma pieprasīšanai un atstājot savu kontaktinformāciju (vārdu, e-pastu, tālruni utt.), Klients piekrīt, ka KOLIBRI TRAVEL var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, viedokli vai izmantot Klienta atstāto kontaktinformāciju saziņai par komerciāliem paziņojumiem no KOLIBRI TRAVEL;

​14.2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, KOLIBRI TRAVEL var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas (sms veidā) un/vai e-pasta nosūtīšanu;

​14.3. Klients piekrišanu KOLIBRI TRAVEL un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot KOLIBRI TRAVEL pakalpojumu pieteikšanas formās, KOLIBRI TRAVEL un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas);

14.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

​- izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;
​- nosūtot e-pastu;
​- zvanot uz KOLIBRI TRAVEL kontaktu telefonu;
​- klātienē KOLIBRI TRAVEL ofisā.

14.5. KOLIBRI TRAVEL pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām.
15. MĀJASLAPAS APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE:

​15.1. KOLIBRI TRAVEL mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit;

​15.2. KOLIBRI TRAVEL mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA KOLIBRI TRAVEL nenes atbildību.
​16. CITI NOTEIKUMI:

​16.1. KOLIBRI TRAVEL ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot KOLIBRI TRAVEL mājaslapā;

​16.2. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2021.gada 31.augustā.