TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
Tūrisma Aģentūra - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLIBRI TRAVEL" reģistrācijas Nr. 42103104071, tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas Nr. T-2020-8.

1. KOLIBRI TRAVEL (turpmāk tekstā - Aģentūra) sniedz tūrisma pakalpojumus Ceļotājam un personām, ar kurām Ceļotājs ceļo un/vai par kurām Ceļotājs maksā, (turpmāk tekstā - Ceļojums), bet Ceļotājs samaksā Operatoram par Tūrisma operatora sagatavoto Ceļojumu līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

2. Ceļotājam pirms līguma slēgšanas ir pienākums iepazīties ar pirmslīguma informāciju. Pēc līgums noslēgšanas Ceļotājam ir pienākums paziņot par uzņemtajām saistībām visām personām, kas izmanto tūrisma pakalpojumu un dodas Ceļojumā kopā ar Ceļotāju un/vai kuru vārdā Ceļotājs ir noslēdzis līgumu (turpmāk tekstā - Ceļotāji). Ceļotājam ir pienākums informēt Ceļotājus par noslēgtā līguma noteikumiem, cita starpā ir pienākums kontrolēt, lai Ceļotāji ievērotu šajā līgumā un tā pielikumos pielīgtos noteikumus. Ja Ceļotājs nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem, kā dēļ Ceļotājiem vai jebkurai trešajai personai tiek nodarīts jebkāda veida kaitējums, pilnu atbildību par sekām šādā gadījumā uzņemas Ceļotājs, kurš nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem.

3. Parakstot līgumu, Ceļotājs apstiprina, ka Aģentūra ir nodrošinājis viņam izvēles iespējas un Ceļojumu Ceļotājs ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem.

4. Aģentūras SAISTĪBAS

4.1. Nodrošināt Ceļojumu Ceļotājam atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, LR likumdošanas, Eiropas Savienības saistošajo normatīvo aktu un jo sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteiktajām prasībām.

4.2. Ceļojuma programmā iekļautie pakalpojumi ir noslēdzamā līguma neatņemama sastāvdaļa. Pakalpojumus sniedz attiecīgi tiešie pakalpojumu sniedzēji (aviokompānijas, transfēru kompānijas, viesnīcas utt.) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kurās pakalpojums tiek sniegts.

4.3. Aģentūra LR likumdošanā noteiktajā apmērā un kārtībā sniedz Ceļotājam pilnu informāciju par Ceļojuma saturu un tā sniegšanas nosacījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, pasu režīma un vīzu saņemšanas noteikumus, apdrošināšanas noformēšanas nepieciešamību un kārtību, muitas noteikumus, ar Ceļojumu saistītās medicīniskās formalitātes, nepilngadīgu bērnu ceļošanas noteikumus, kā arī par atteikšanās no Ceļojuma kārtību un izmaiņu veikšanu pakalpojumu programmā.

4.4. Ja kāds no Ceļotājiem ir persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tad šādu informāciju Ceļotājam ir pienākums iesniegt Aģentūrai. Aģentūra apņemas nodrošināt šādam Ceļotājam īpašu aprūpi Ceļojuma laikā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un labas komercprakses prasībām, kā arī apņemas nodrošināt šādas sensitīvas informācijas apstrādi atbilstoši datu aizsardzības prasībām.

4.5. Ziņas par Ceļotāju un personām, kuras ceļo kopā ar Ceļotāju vai par kurām Ceļotājs veic maksājumu, tiek izmantotas tikai tūrisma braucienam nepieciešamo dokumentu noformēšanai. Informāciju par Ceļotāju ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek sniegta tikai pēc rakstiska pieprasījuma. Personu datu apstrāde notiek ievērojot Aģentūras privātuma politiku.

4.6. Aģentūra nekavējoties informē Ceļotāju par pasūtīto pakalpojumu (piemēram viesnīcas, aviobiļešu) neapstiprināšanu.

4.7. Aģentūra savlaicīgi informē Ceļotāju uz pastāvīga informācijas nesēja par nepieciešamību veikt izmaiņas pakalpojumu sniegšanas termiņos vai citos būtiskos līguma nosacījumos.

4.8. Saņemot Ceļotāja rakstiska pieteikuma par atteikšanos no veiktā pasūtījuma pilnīgi vai daļēji, Aģentūra lemj par līguma noteikuma maiņu, līguma izbeigšanu vai alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu.

4.9. Ja Ceļojuma laikā Ceļotājam šajā līgumā noteikto Ceļojumu nevar nodrošināt nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vai ar šo līgumu nesaistītās trešo personu rīcības dēļ, kuru Aģentūra nevarēja ne paredzēt, ne novērst, Tūrisma operators sniedz nekavējošu palīdzību Ceļotājam, lai tas varētu atgriezties atpakaļ izbraukšanas/izlidošanas vietā.

4.10. Aģentūra apmaksā pilnu Ceļojuma vērtību tiešajam pakalpojumu sniedzējam (operatoram) saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, tomēr ne vēlāk kā līdz Ceļojuma uzsākšanas dienai.

4.11. Pirms Ceļojuma pārbauda Ceļotāja un pārējo Ceļotāju dokumentu atbilstību Latvijas Republikas un citu ar Ceļojumu saistīto valstu likumdošanas aktu prasībām.

4.12. Ja Ceļotājam vai kādam no Ceļotājiem ir īpašas prasības, tad šādas prasības jānorāda pirms līguma slēgšanas. Aģentūra nodrošina Ceļotājam tikai tās īpašās prasības, kurām Tūrisma Aģentūra pirms šī līguma noslēgšanas ir piekritis.

5. Ceļotāja SAISTĪBAS

5.1. Ceļotājs līguma darbības laikā apņemas nodrošināt, lai Ceļotāji pildītu noslēgtā līguma noteikumus un lai viņi tiktu informēti par pakalpojuma sniegšanu un izmaiņām Pakalpojumu programmā. Tūrists uzņemas atbildību visos gadījumos, kad noslēgtā līguma ietvaros Tūrista un/vai Ceļotāju vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums jebkurai trešajai personai, kas ir saistīta ar Ceļojuma nodrošināšanu.

5.2. Ceļotājam savlaicīgi un pilnā apmērā neapmaksājot līgumā noteikto Ceļojuma cenu, tiek noteikts līgumsods. Nesaņemot līgumā noteikto samaksu, Aģentūra ir tiesīga lauzt līgumu piedzenot zaudējumus no Ceļotāja.

5.3. Ceļotājam ir tiesības pieteikt izmaiņas pakalpojumu programmā pirms izceļošanas, par to informējot Aģentūru un apmaksājot ar izmaiņu veikšanu saistītos izdevumus.

5.4. Pēc Aģentūras pamatota pieprasījuma Ceļotājam jāiesniedz Aģentūrai visus nepieciešamos dokumentus, lai Aģentūra varētu veikt Ceļojuma noformēšanu.

5.5. Ievērot Latvijas Republikas un Ceļojuma valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz / atgriešanos no ārvalstīm, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamajam / izvedamajam mantas daudzumam, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus. Aģentūra nevar uzņemties jebkādu atbildību par to, ja Ceļotājs/Ceļotāji tiek aizturēti uz robežas/ām, muitā, vai arī to aiztur Latvijas Republikas vai ārvalstu varas pārstāvji par iepriekšminēto prasību pārkāpumiem.

5.6. Tūrists uzņemas pilnu materiālo atbildību par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas Ceļojuma laikā nodarīti Tūrista un/vai Ceļotāju vainas dēļ.

5.7. Veikt savu un Ceļotāju veselības un cita veida obligāto apdrošināšanu. Pirms līguma slēgšanas lemt par iespēju apdrošināt savu iemaksāto naudu pret gadījumiem, kad Tūrists un/vai Ceļotāji Ceļojumā nevar doties.

5.8. Nodrošināt, lai ceļojuma laikā būtu minimālie iztikas līdzekļi atbilstoši attiecīgās Ceļojuma valsts noteiktajām prasībām, kā arī lai būtu veikta nepieciešamā vakcinēšanās un ievērotas visas citas medicīniska rakstura prasības.

5.9. Ceļojuma laikā Ceļotājs ir atbildīgs par personīgo lietu saglabāšanu.

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

6.1. Neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt kompensāciju par zaudējumiem, ja līgumsaistības daļēji vai pilnībā nav izpildītas nenovēršanu un ārkārtas apstākļu dēļ (par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāma tai skaitā karadarbība, terorisms, nopietnas slimības uzliesmojums, dabas katastrofas un citi notikumi, kas nav radušies pušu vai tā kontrolē esošas trešās personas kļūdas vai rīcības dēļ, notikumi, kas padara nepiespējamu līgumsaistību izpildi, notikumi, kurus līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, no kuriem nav iespējams izvairīties, kuru sekas nav iespējams pārvarēt).

Par kompensāciju par zaudējumiem līguma izpratnē nav uzskatāmi ceļotāja veiktie maksājumi par ceļojumu. Nenovēršamu un ārkārtas apstākļu gadījumos puses rīkojas atbilstoši šim līgumam, normatīvo aktu prasībām, kā arī labas ticības un godīgas darījumu prakses principiem.

7.CITI NOTEIKUMI

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Ja pakalpojuma līgums tiek noslēgts papīra formā, tad tas tiek sastādīts divos vienāda juridiska spēka eksemplāros. Viens līguma eksemplārs glabājas Aģentūrā, bet otrs tiek nodots Ceļotājam. Ja pakalpojuma līgums netiek noslēgts papīra formātā, tad pēc līguma projekta nosūtīšanas uz Tūrista norādīto e-pasta adresi un apstiprinājuma no Ceļotāja saņemšanas Aģentūrā, līgums uzskatāms par noslēgtu (parakstītu) attālināti un stājas spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei ar brīdi, kad Tūrista veiktā rezervācija ir apstiprināta un Tūrists veicis visu vai daļu samaksas no ceļojuma cenas.

7.2. Ceļojuma laiks var tikt mainīts, ja attiecīgā aviokompānija vai reisa pasūtītājs nespēj nodrošināt Līgumā minēto ceļojumu tehnisku, meteoroloģisko vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

7.3. Aģentūrā neatbild par pakalpojuma neiespējamību, ja tas saistīts ar atteikumu Ceļotājam vīzu saņemšanā, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu par vīzas izsniegšanu.

7.4. Aģentūrā neatbild par Ceļotāja neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā un laikā visa ceļojuma laikā. Visus izdevumus, kas saistīti ar Ceļotāja nokavējumu, un iespējamo ceļojuma pagarināšanu vai savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, Ceļotājs sedz no saviem finansiāliem līdzekļiem.

8. STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas saistīti vai izriet no šā līguma, tā pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risinātas sarunu ceļā.

8.2. Ja Puses nevar atrisināt strīdu vai nesaskaņas sarunu ceļā, tās tiek izskatītas pēc iesniedzēja brīvas izvēles vai Latvijas republikas tiesā.